Znaczenie etnofarmakologiczne: Sceletium tortuosum, wśród innych gatunków Sceletium, był tradycyjnie stosowany przez lud Khoisan z Afryki Południowej do łagodzenia dolegliwości związanych z bólem. Jednak komercyjne dostępność tego suplementu znacznie wzrosła ze względu na anegdotyczne twierdzenia o jego właściwościach poprawiających nastrój i właściwościach przeciwlękowych. Niepowiązane badania wykazały istotny związek między cytokinami a pośredniczeniem w depresji. Dlatego też interesujący jest wpływ suplementacji Sceletium na funkcjonowanie komórek odpornościowych, ponieważ skuteczność potencjalnych metod leczenia depresji może, przynajmniej częściowo, zależeć od hamowania sygnalizacji prozapalnej.

Cel pracy

W obecnym badaniu oceniano immunomodulacyjne działanie ekstraktu z Sceletium, zarówno w warunkach podstawowych, jak i w kontekście ostrej stymulacji endotoksyną.

Materiały i metody

Pierwotne monocyty ludzkie suplementowano ekstraktem Sceletium w dawce 0,01mg/ml lub 1mg/ml, z lub bez stymulacji E. coli LPS in vitro, przez 24h. Oceniano żywotność mitochondriów, jako pośrednią miarę cytotoksyczności, oraz uwalnianie cytokin w odpowiedzi na interwencję terapeutyczną.

Wyniki

Leczenie ekstraktem z sceletium wiązało się z podwyższoną żywotnością mitochondriów, jak również z podwyższonym uwalnianiem IL-10 w warunkach podstawowych. Ekspozycja na LPS znacząco obniżyła żywotność mitochondriów, ale zostało to całkowicie wyeliminowane w warunkach, w których stosowano Sceletium. Ostra odpowiedź zapalna na stymulację LPS nie uległa negatywnemu wpływowi. Najbardziej znaczące efekty leczenia Sceletium uzyskano w dawce 0,01mg/ml.

Wnioski

Sceletium wywiera znaczące działanie cytoprotekcyjne w warunkach stymulacji endotoksyną. Ocena cytokin wykazała, że Sceletium posiada łagodne właściwości przeciwzapalne, ale nie utrudnia uzyskania adekwatnej odpowiedzi immunologicznej na ostre obciążenie immunologiczne. Wyniki te wskazują, że Sceletium może być korzystne w łagodzeniu depresji wywołanej cytokinami, jak również w ogólnoustrojowym zapaleniu o niskim stopniu nasilenia.

Link do badań: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29253615/

Znaczenie etnofarmakologiczne: Ekstrakty i alkaloidy zawarte w roślinach z rodzaju Sceletium hamują wiązanie ligandu do transportera serotoniny. Na tej podstawie wysunięto wniosek, że produkty Sceletium działają jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Nie zbadano jednak innych mechanizmów, które w podobny sposób mogą powodować przypisywane Sceletium działanie anksjolityczne(przeciwlękowe) lub antydepresyjne, takich jak uwalnianie monoamin.

Cele badania

W obecnym badaniu badano jednocześnie, w dwóch kolejnych punktach czasowych, wpływ wysokomembrynowego ekstraktu Sceletium na uwalnianie monoamin i wychwyt zwrotny serotoniny zarówno w ludzkich astrocytach, jak i neuronach hipokampa myszy, a także potencjalny wpływ hamujący na aktywność odpowiednich enzymów.

Materiały i metody

Ludzkie astrocyty i komórki hipokampa myszy poddawano działaniu citalopramu lub ekstraktu Sceletium przez 15 i 30 min, po czym oceniano poziom ekspresji białka transportera serotoniny (SERT) i pęcherzykowego transportera monoamin-2 (VAMT-2) za pomocą immunocytochemii fluorescencyjnej i cyfrowej analizy obrazu. Skuteczność hamowania aktywności acetylocholinoesterazy (AChE) i monoaminooksydazy A (MAO-A) oceniano odpowiednio metodą Ellmana i Olsena (oraz odpowiednich kontroli).

Wyniki

Przedstawiamy pierwsze badanie mechanizmu działania ekstraktu Sceletium w kontekście transportu, uwalniania i wychwytu zwrotnego serotoniny w modelu komórkowym. Żywotność komórek nie została naruszona przez leczenie Sceletium. Wysokomembrynowy ekstrakt Sceletium zmniejszał ekspresję SERT podobnie jak citalopram. Ponadto, VMAT-2 był znacznie zwiększony w odpowiedzi na leczenie Sceletium. Ekstrakt wykazywał jedynie stosunkowo łagodne hamowanie AChE i MAO-A.

Wnioski

Stwierdzamy, że aktywność hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny przypisywana roślinie Sceletium, jest funkcją wtórną do aktywności uwalniającej monoaminy wysokomembrynowego ekstraktu Sceletium (TrimesemineTM).

Link do badań: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874115302348?via=ihub

Znaczenie etnofarmakologiczne: Południowoafrykańska roślina Sceletium tortuosum jest znana od wieków z różnych tradycyjnych zastosowań, a ostatnio jako możliwe źródło efektów przeciwlękowych lub przeciwdepresyjnych. Standaryzowany ekstrakt został użyty do badania aktywności farmakologicznej, które mogą być istotne dla etnofarmakologicznych zastosowań, a trzy z głównych alkaloidów były również badane.

Materiały i metody

Z wysuszonego materiału roślinnego przygotowano standaryzowany ekstrakt etanolowy wraz z oczyszczonymi alkaloidami: mesembryną, mesembrenonem i mesembrenolem. Testowano je na receptorach, enzymach i innych celach farmakologicznych oraz pod kątem działania cytotoksycznego na komórki ssaków.

Wyniki

Ekstrakt był silnym blokerem w testach wiązania transportera 5-HT (IC(50) 4,3 μg/ml) i miał silne działanie hamujące na fosfodiesterazę 4 (PDE4) (IC(50) 8,5 μg/ml), ale nie na inne fosfodiesterazy. Nie stwierdzono efektów cytotoksycznych. Mesembryna była najbardziej aktywnym alkaloidem wobec transportera 5-HT (K(i) 1,4 nM), podczas gdy mesembrenon był aktywny wobec transportera 5-HT i PDE4 (IC(50)’s<1 μM).

Wnioski

Aktywność ekstraktu z Sceletium tortuosum na transporter 5-HT i PDE4 może tłumaczyć efekty kliniczne preparatów z tej rośliny. Aktywność ta związana jest z obecnością alkaloidów, szczególnie mesembryny i mesembrenonu.

Link do badania: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21798331

Związek pomiędzy wywołanym otyłością ogólnoustrojowym stanem zapalnym a zmniejszoną sygnalizacją insulinową jest dobrze znany. Wiadomo również, że obwodowo produkowane cytokiny zapalne mogą przekraczać barierę krew-mózg, powodując uwalnianie neurotoksyn, które ostatecznie mogą prowadzić do zniszczenia integralności centralnego układu nerwowego. Niedawno wykazano, że wysokomesembrynowy ekstrakt Sceletium tortuosum posiada właściwości cytoprotekcyjne i łagodne właściwości przeciwzapalne w monocytach, a także ukierunkowuje specyficzne enzymy p450 w celu zmniejszenia syntezy glikokortykoidów w nadnerczach. Jest to istotne, ponieważ etiologia zarówno otyłości jak i cukrzycy jest związana z zapaleniem i nadmierną produkcją glukokortykoidów. Biorąc pod uwagę wzajemne powiązanie działania glukokortykoidów i stanu zapalnego, zbadano centralne działanie immunomodulacyjne dwóch ekstraktów Sceletium tortuosum, przygotowanych różnymi metodami ekstrakcji. Ludzkie astrocyty poddano wstępnej obróbce przez 30 min, przed ekspozycją na lipopolisacharyd Escherichia coli przez 23,5 h (w obecności leczenia). Oceniano cytotoksyczność, mitotoksyczność i odpowiedź cytokinową (podstawową i w odpowiedzi na bodziec zapalny). Ponadto, dla obu ekstraktów oceniono całkowitą zawartość polifenoli, pojemność antyoksydacyjną oraz zdolność do hamowania wybranych enzymów neuronalnych. Wysokomesembranowy ekstrakt z Sceletium wywierał działanie cytoprotekcyjne i przeciwzapalne. Z kolei ekstrakt o wysokiej zawartości delta7-mesembrenonu, bogaty w polifenole, wykazywał silne działanie antyoksydacyjne, choć przy stosunkowo wyższym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych przy przedawkowaniu. Wnioskujemy, że oba ekstrakty Sceletium tortuosum mogą być stosowane jako suplement zapobiegawczy lub leczenie uzupełniające w kontekście otyłości i cukrzycy; jednakże, obecne dane podkreślają również wpływ metod ekstrakcji na mechanizm działania produktów roślinnych.

Link do badań: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29520661/

Stosowanie ziół lub ich części: liści, korzeni, kłączy, kwiatów, nasion, naturalnych szczepów, a także ekstraktów lub wyizolowanych metabolitów staje się coraz bardziej popularne. Naturalne środki lecznicze działają nie tylko profilaktycznie, ale także pomagają łagodzić objawy wielu chorób i poprawiają ogólne funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Wiele surowców pochodzenia naturalnego odgrywa rolę w leczeniu problemów zdrowotnych, a także w przypadku poważnych chorób, takich jak depresja. Depresja (choroba afektywna) dotyka obecnie około 10% populacji, ale w ciągu najbliższych kilku lat, ze względu na rozwój cywilizacji i rosnące tempo życia, prawdopodobna liczba osób cierpiących na tę chorobę może gwałtownie wzrosnąć. Naturalne surowce takie jak Bacopa monnieri, Crocus sativus, Eleutherococcus senticosus, Griffonia simplicifolia, Hypericum perforatum, Sceletium tortuosum, Piper methysticum, Rhodiola rosea, Aspalathus linearis, Camellia sinensis, Ficus carica, Lycium chinense, Cuminum cyminum, Panax Ginseng mogą skutecznie wspomagać profilaktykę i leczenie depresji. Również codzienna dieta może mieć pozytywny wpływ w zapobieganiu tej chorobie. Stwierdzono, że 5-hydroksy-L-tryptofan, L-tryptofan (które są prekursorami serotoniny w OUN), kwasy tłuszczowe omega-3 i kwas antranilowy (witamina L1) są w stanie poprawić nastrój. L-Tryptofan, 5-hydroksy-L-tryptofan są obecne w największych ilościach w owocnikach grzybów jadalnych. Kwasy tłuszczowe omega-3 znajdują się w mięsie ryb, orzechach włoskich, soi, fasoli i białku jaj kurzych, natomiast kwas antranilowy występuje powszechnie w roślinach.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26276913/

Hoffman, JR, Marcus, I, Dubnov-Raz, G, and Gepner, Y. Ergogeniczny wpływ 8 dni suplementacji Sceletium tortuosum na nastrój, śledzenie wzrokowe i reakcję u rekreacyjnie trenujących mężczyzn i kobiet. J Strength Cond Res 34(9): 2476-2481, 2020-Sceletium tortuosum (ST) jest południowoafrykańską rośliną, o której donoszono, że poprawia samopoczucie u zdrowych osób i jest wykorzystywana w leczeniu osób z lękiem, stresem lub depresją. Badania te zostały przeprowadzone na osobach dorosłych w średnim wieku i starszych, ale nie przeprowadzono żadnych badań na zdrowych, młodych osobach dorosłych. Dlatego celem tego badania było sprawdzenie wpływu 8-dniowej suplementacji ekstraktu Sceletium (25 mg) na zmiany w reaktywnej zwinności, śledzeniu wzrokowym i nastroju. Sześćdziesięciu rekreacyjnie trenujących mężczyzn (n = 48) i kobiet (n = 12), w wieku od 20 do 35 lat, zostało losowo przydzielonych do 1 z 2 grup: ST lub placebo (PL). Badani byli badani 2 razy: przed suplementacją i 2 godziny po suplementacji w dniu 8. Badani wypełniali subiektywny kwestionariusz oceniający czujność i energię za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS). Dodatkowo, badani wypełniali kwestionariusz Profile of Mood States oraz dokonywali oceny zwinności reaktywnej i śledzenia wzrokowego. W porównaniu z Placebo odnotowano znaczącą poprawę w przypadku Sceletium w zakresie złożonej sprawności reaktywnej, która wymagała od badanych reagowania na powtarzające się bodźce wizualne z obciążeniem poznawczym. Nie odnotowano natomiast istotnych zmian między grupami w ocenie VAS ani w całkowitej ocenie nastroju. Ponadto, nie zaobserwowano różnic w ocenie reakcji prostych. Wyniki tego badania wskazują na korzyści ergogeniczne w złożonych zadaniach reaktywnych, które zawierają obciążenie poznawcze. Jednak w badanej populacji nie zaobserwowano korzyści w zakresie nastroju.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32740286/

Aby zrozumieć Kannę, trzeba zrozumieć jedną rzecz…kulturę ludów Khoikhoi i San.

Te dzikie, ale także wysoko rozwinięte plemiona południowej Afryki są prawdziwymi wojownikami oraz łowcami-zbieraczami i to od bardzo dawna. Ich polowania trwały całymi dniami, a oni sami często wracali zakrwawieni, zranieni, potrzebując opieki i regeneracji. Żucie zwitka Kanny było ich “ulubionym” lekarstwem po powrocie do rodziny! Ale Khoikhoi wzywali moc rośliny Kanny również przed wyruszeniem na te stresujące maratony łowieckie. Dzięki niej czuli się dzielniejsi, mniej zestresowani, bardziej bystrzy umysłowo i czuli euforię. W rzeczywistości ta lecznicza roślina jest wpleciona praktycznie we wszystkie aspekty życia Khoisan.

Świat zachodni dowiedział się o niej po raz pierwszy w 1663 roku, kiedy to człowiek znany jako Van Riebeeck odważnie wkroczył na terytorium plemienia, aby dokonać wymiany handlowej – i otrzymał w zamian ich dwa najcenniejsze dobra – owce i Kannę.

Ale świat współczesnej nauki dopiero teraz zaczyna dostrzegać korzyści płynące z tego zioła! Z przełomowymi badaniami wydanymi niedawno, bo w 2020 roku i nowymi produktami trafiającymi teraz na półki centrów handlowych w całej Ameryce.

Więc … czytaj dalej, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tym mało znanym świecie Kanny.

Czym jest Kanna(Sceletium tortuosum)?

Kanna (znana lokalnie jako “kougoed” lub po łacinie “Sceletium tortuosum”) to soczyście wyglądający sukulent, który rośnie blisko ziemi i rozkwita w atrakcyjną roślinę o żółtych lub bladoróżowych kwiatach.

Jednak magia tej rośliny zawarta jest w jej korzeniach, łodygach i liściach. Tradycyjnie były one zbierane, a następnie miażdżone między kamieniami lub skręcane w węzły jak tytoń, zakopywane pod ziemią w worku ze skóry w celu fermentacji, a następnie rozkładane na słońcu w celu wysuszenia. Po tej ośmiodniowej procedurze San i Khoikhoi żuli, palili, a nawet wciągali nosem sfermentowany materiał, aby poczuć jego szerokie spektrum działania.

Żucie tego materiału – dosłownie przez cały dzień – było (i nadal jest) zdecydowanie najpopularniejszym sposobem zażywania! Ponieważ Kanna w języku San oznacza dosłownie “coś do żucia”.

Zioło to było bardzo cenione i wykorzystywane do różnych celów leczniczych i regeneracyjnych. Już w 1789 r. pojawiły się doniesienia, że holenderscy rolnicy stosowali nalewki z Kanny jako środek znieczulający, wykorzystując w tym celu tradycyjne metody miejscowej ludności. Kanna jest również kulturowo związana z antylopami Eland – “zwierzęciem transowym” ludu San. Euforyczne działanie miało zachęcać współplemieńców do gorączkowego tańca podczas ceremonialnego uboju antylopy!

Wiemy o tym wiele z odważnych ekspedycji holenderskich osadników w XVII wieku – w szczególności z “Dziennika wyprawy do Namaqualand” Van Der Stella. Produkcja i popularność Kanny była w tym czasie tak obfita, że została obszernie udokumentowana przez ciekawskich holenderskich odkrywców.

To właśnie podczas tych pierwszych ekspedycji region “Little Karroo” stał się znany jako Kannaland – który obecnie jest gminą w RPA, znaną z fabryk sera!

Efekty działania Kanny – Co dokładnie robi roślina?

Efekty działania Kanny są niezaprzeczalne. Nie jest to jednak halucynogen w żadnym tego słowa znaczeniu. Jest łagodna medycyna, która uśmierza ból, odpręża ciało i umysł… a w większych dawkach powoduje euforię i pobudzenie.

Współcześni Khoikhoi donoszą, że zioło to jest używane jako rodzaj substancji otwierającej na relacje towarzyskie, podobnie jak alkohol. Ale euforia jest bardziej spokojna i wyciszająca niż w przypadku alkoholu – bez fizycznej dezorientacji. Kanna pomaga osiągnąć stan relaksu i szczęścia, odpowiedni do wewnętrznych poszukiwań oraz doceniania głębokiego piękna natury.

Poniżej znajdziesz renomowane badania naukowe, które to wszystko potwierdzają.

W badaniu z 2013 roku uczestnicy przyjęło niewielką ilość ekstraktu z Kanny i po wystawieniu ich na działanie bodźców wywołujących lęk, wykazano, że są oni znacznie mniej niespokojni. Link do badań: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3828542/

Badania opublikowane w październiku 2014 roku dotyczyło podawania uczestnikom małej dziennej dawki Kanny przez 3 tygodnie. Stwierdzono pozytywne zmiany w nastroju i śnie – plus znacznie poprawioną elastyczność poznawczą i funkcje wykonawcze. Obiecujące efekty Sceletium tortuosum, poprawiające funkcje poznawcze, mogą być także potencjalnym wsparciem w leczeniu wczesnej demencji wywołanej chorobą Alzhimera.

Link do badań: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25389443/

Ponadto Kanna:

Jak człowiek czuje się po zażyciu Kanny?

Warto pamiętać, że lud San jest znany z żucia Kanny dosłownie przez cały dzień, więc efekt euforyczny (przynajmniej poprzez żucie) nie jest zbyt silny. W rzeczywistości, raporty farmera z Namaqualand mówią, że chociaż jego robotnicy i pracownicy rolni żuli Kannę przez cały dzień, nie był w stanie tego stwierdzić – poza nieco “rozmarzonym spojrzeniem” w ich oczach.

Mimo to, używanie jej jako tabaki lub palenie/waporyzowanie jej znacznie zwiększa intensywność doznań w porównaniu z żuciem.

Oto kilka przykładów odczuć po zażyciu Kanna z Erowid.

“Jest bardzo skuteczna, zarówno sama, jak i w połączeniu z konopiami indyjskimi. Zapewnia senny, treściwy stan. Na początku pojawia się uczucie czujności, rozjaśnienia kolorów i wewnętrznego ciepła. Następnie pojawia się stan pobudzenia, lekkiego zrelaksowania.”

– K

“Nagle wszystko jest trochę lżejsze, trochę szybsze i lekko zakręcone. Porównałbym to do małej ilości alkoholu, bez doświadczania jego efektów fizycznych – upojenia. Mój stan umysłowy jest wyostrzony, ale nie ma popędu jak w przypadku stymulantów. Jest to raczej delikatne podniesienie nastroju i zdolności poznawczych”.

– Trichilia

“Podwyższony nastrój, wielki spokój, odrobina euforii i radości, nieco większa swoboda w komunikacji z ludźmi, ciepło i połączenie z innymi. Jasne, szybkie i uporządkowane myślenie, jaśniejsze niż w przypadku marihuany czy alkoholu. Ciepłe uczucie w ciele, głębokie odprężenie i trochę lekka głowa/flow.”

– Frisco

Jakie są skutki uboczne?

Jednym z godnych uwagi skutków ubocznych Kanny jest to, że jeśli weźmiesz za dużo, poczujesz się bardzo odrętwiały!

W sytuacji kiedy weźmie się zbyt dużo Kanny może to wywołać efekt znieczulający.

Rood (1994) doniósł, że jeśli spożyje się wystarczającą ilość Kanny, znieczula ona dolną szczękę na tyle, że możliwe jest przeprowadzenie zabiegu dentystycznego – była ona medycznie stosowana w tym celu w RPA.

Dodatkowo, jeśli weźmiesz za dużo, prawdopodobnie zapadniesz w głęboki sen w ciągu kilku minut! Istnieją również niepotwierdzone doniesienia o senności, bólach głowy i zwiększonym niepokoju (chociaż w badania mówiły o tym, że zmniejsza niepokój, w rzadkich przypadkach ma odwrotny skutek).

Oczywiście nie zapominaj, że wszystkie zioła jeśli nie są z Tobą zgodne mają potencjalne skutki uboczne. Każdy człowiek może inaczej reagować na daną medycynę. Generalnie jednak, Kanna jest dobrze tolerowana i uznawana za bezpieczną.

Ważna uwaga: Nigdy nie łącz Kanny z SSRI lub MAO (leki antydepresyjne), ponieważ istnieje ryzyko, że możesz wywołać potencjalnie niebezpieczny zespół serotoninowy, ponieważ Kanna podnosi poziom serotoniny.

Jak przyjmować Kannę?

Kanna może być żuta, palona lub używana jako tabaka.

Korzenie, liście i łodygi są źródłem czterech głównych aktywnych alkaloidów: Mesembryna, Mesembrenon, Mesembrenol i Mesembranol.

Jeśli kupisz ekstrakt w sklepie, to prawdopodobnie będzie to połączenie wszystkich tych części rośliny.

Zauważ, że jeśli zamierzasz spożywać zioło doustnie, to musi być ono sfermentowane. W przeciwnym razie jest po prostu zbyt kwaśne w smaku i będzie podrażniać język.

Nie bez powodu sfermentowana Kanna jest popularna i zawsze była sfermentowana!

Nie zadzieraj z tradycją! J

Chociaż do celów żucia, najbliżej do tradycyjnego przygotowania, jest zdobycie sfermentowanego produktu i zmieszanie go z kawałkiem gumy do żucia! Można ją żuć, trzymać w ustach między dziąsłami (lub pod językiem), a ślinę połknąć.

Palenie jest jedyną metodą, którą można by polecić w przypadku surowego, niesfermentowanego materiału.

Palenie/waporyzowanie Kanny – jak?

Jeśli chciałbyś palić Kannę, masz kilka możliwości.

Najlepiej jest kupić trochę proszku lub ekstraktu, a następnie użyć waporyzatora ziołowego -ustawiając temperaturę na 188 °C i biorąc kilka wdechów waporyzowanego materiału.

Jeśli chcesz być tradycjonalistą jak mieszkańcy San, najpierw żuj sfermentowaną substancję roślinną, a następnie spal pozostałości w fajce, kiedy już skończysz!

Możesz też spróbować kupić paczkę suszonych liści i zwinąć je w papierosa.

Krótka uwaga na temat wciągania Kanny

Istnieje wiele historycznych dowodów na to, że Kanna była używana jako tabaka, więc nie krępuj się zażywać ją w ten sposób – zwłaszcza, że roślina ta jest legalna.

Aby podawać donosowo Kannę, będziesz oczywiście musiał zdobyć bardzo drobny proszek lub ekstrakt roślinny. Po prostu weź niewielką ilość (najlepiej taką jaką sugeruje producent) i wciągnij ją w normalny sposób.

Jaka jest prawidłowa dawka Kanny?

Istnieje bardzo mało wiarygodnych informacji na temat optymalnej dawki Kanny.

I jest ku temu kilka ważnych powodów. Po pierwsze, istnieje wiele subtelnie różniących się od siebie szczepów tej rośliny, które nie zostały wyczerpująco sklasyfikowane przez naukę. Różne szczepy mają różne proporcje i moc aktywnych alkaloidów. Prowadzi to do tego, że mają one subtelnie różne efekty. Siła każdej rośliny zależy również od warunków uprawy i szeregu innych czynników genetycznych.

Biorąc pod uwagę proces produkcji proszku lub ekstraktu – jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie dokładnie określić, jak silny jest produkt, który właśnie kupiłeś. Wyjątkiem jest zakup standaryzowanego ekstraktu z Kanny, wyprodukowanego w ściśle kontrolowanych warunkach… tak jak w przypadku ludzi na poniższym zdjęciu.

Ogólnie rzecz ujmując, zawartość alkaloidów w materiale roślinnym wynosi od 0,5 do 1,5%.

Większość badań została zakończona z ekstraktami równymi około 16-50mg suchego materiału roślinnego. Wydaje się, że odpowiada to 1-2 liściom lub niewielkiej ilości sfermentowanego korzenia – odpowiedniej wielkości, aby można było wygodnie umieścić je w ustach i żuć.

Zacznijcie od małej ilości – być może od jednego listka lub małej ilości proszku. Następnie oceńcie sami efekty Kanny i z czasem powoli zwiększajcie dawkę.

Czy Kanna jest legalna?

Krótka odpowiedź brzmi: tak.

Kanna jest legalna w m.in. USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Polsce i Australii.

Chociaż, w miarę jak będzie zyskiwać na popularności w ciągu najbliższych kilku lat, status legalności Kanny może się zmienić – dlatego warto korzystać póki jest taka możliwość J.

Podsumowanie

Kanna jest wspaniałą tradycyjną rośliną leczniczą, która wciąż ma swoje miejsce w nowoczesnym życiu.

Jej efekty są znaczące i zróżnicowane. Możesz jej używać, aby zrelaksować się po ciężkim dniu w pracy, poczuć spokój przed imprezą lub ważnym spotkaniem, zwiększyć efektywność swojej pracy, obniżyć stres a także poprawić jakość snu.

Prawdopodobnie kolejne lata będą szansą na to, żeby zioło to w końcu trafiło do maistreamu.

Na ten moment możesz sprawdzić jak Kanna działa na Ciebie zamawiając ekstrakt o wysokim stężeniu mesembryny na https://neuronatural.pl

Sceletium tortuosum (L.) N.E. Br. ma działanie podnoszące nastrój, zmniejszające niepokój i stres oraz łagodzące ból.

StreszczenieZnaczenie etnofarmakologiczne

Cel badania:

Celem pracy było zbadanie wpływu frakcji wzbogaconej o alkaloidy Sceletium tortuosum w modelu depresji lękowej u kurcząt, modelu, który wykazuje wysoką wartość predykcyjną jako farmakologiczny test przesiewowy.

Materiał i metody:

Wychowywanym społecznie samcom piskląt Silver Laced Wyandotte (4-6 dni życia) podawano IP nośnika, imipraminę (10mg/kg) lub frakcję S. tortuosum (10, 20, 30mg/kg w Exp. 1 lub 50, 75, 100mg/kg w Exp. 2) 15min przed 60min testem izolacji, w którym w sposób ciągły rejestrowano wokalizacje dystresu (DVoc).

Wyniki:

W fazie lęku (pierwsze 3 minuty) pisklęta z hodowli wykazywały wysokie wskaźniki DVoc. W fazie depresji (30-60min) częstość DVoc spadła o około 50% (tj. desperacja behawioralna). Frakcja Sceletium tortuosum w dawkach 75 i 100mg/kg zmniejszała wskaźniki DVoc w fazie lęku, co wskazuje na działanie przeciwlękowe. Imipramina, ale nie grupy Sceletium tortuosum, zwiększała wskaźniki DVoc w fazie depresji, co wskazuje na działanie przeciwdepresyjne.

Wnioski:

Wyniki badań sugerują, że frakcja Sceletium tortuosum zawierająca alkaloidy może mieć korzystny wpływ na niektóre formy zaburzeń związanych ze stresem.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27553978/

podstawie spektralnej mocy pola lokalnego u przytomnych, swobodnie poruszających się szczurów

Streszczenie: Etnofarmakologiczne znaczenie: Endemiczna sukulentowa roślina południowoafrykańska, Sceletium tortuosum (L.) N.E. Br. (synonim Mesembryanthemum tortuosum L.), z rodziny Mesembryathemaceae, ma starożytną historię ustnego stosowania przez ludy San i Khoikhoi jako integralną część rdzennej kultury i materia medica. Specjalny standaryzowany ekstrakt z Sceletium tortuosum (Zembrin®) został opracowany i przetestowany przedklinicznie na szczurach oraz klinicznie na osobach zdrowych.

Cel badania: Niniejsze badanie miało na celu skonstruowanie elektrofarmakogramów estraktu Sceletium tortuosum w obecności trzech dawek (2,5, 5,0 i 10,0 mg/kg) oraz porównawczych elektrofarmakogramów i analiz dyskryminacyjnych dla innych ekstraktów ziołowych, citicoliny i rolipramu.

Materiał i metody: Siedemnastu dorosłym szczurom Fischer wszczepiono po jednym zestawie składającym się z czterech bipolarnych koncentrycznych elektrod stalowych mocowanych cementem dentystycznym i trzema śrubami wbitymi w skórę głowy. Po dwutygodniowej rekonwalescencji po zabiegu zwierzęta przystosowywano do podawania doustnego przez zgłębnik oraz do warunków eksperymentalnych (45 min okresu przedlekowego i 5 h rejestracji po 5 min odpoczynku dla uspokojenia). Dane były przesyłane bezprzewodowo i przetwarzane za pomocą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Moc widmową oceniano dla 8 zakresów częstotliwości, tj. delta, theta, alfa1, alfa2, beta1a, beta1b, beta2 i gamma.

Wyniki: Estrakt Sceletium tortuosum w różnym stopniu, w zależności od dawki, tłumił wszystkie zakresy częstotliwości. Najbardziej widoczna była statystycznie istotna redukcja fal alfa2 i beta1a, skorelowana z aktywacją odpowiednio dopaminergicznego i glutamatergicznego układu przekaźnikowego. Cecha ta jest wspólna dla wszystkich dotychczas testowanych stymulantów syntetycznych i ziołowych. Drugim najsilniejszym efektem było obniżenie częstotliwości fal delta i theta, skorelowane ze zmianami w układzie cholinergicznym i noradrenergicznym, co jest charakterystyczne dla preparatów stosowanych w chorobach neurodegeneracyjnych. Redukcja fal theta, wraz z tłumieniem fal delta, alfa2 i beta1, została odnotowana w przypadku leków przeciwbólowych. Atenuacja fal alfa1 pojawiała się podczas stosowania najwyższych dawek we wszystkich obszarach mózgu, co jest cechą obserwowaną we wszystkich lekach przeciwdepresyjnych.

Omówienie: Elektrofarmakogram estraktu Sceletium tortuosum porównano z elektrofarmakogramami ekstraktów ziołowych zarchiwizowanych w naszej bazie danych. Ekstrakty z Oenothera biennis i Cimicifuga racemosa dawały bardzo podobne elektrofarmakogramy jak estrakt Sceletium tortuosum a ekstrakty z Ginkgo biloba i Rhodiola rosea dawały raczej podobne elektrofarmakogramy jak estrakt Sceletium tortuosum Liniowa analiza dyskryminacyjna potwierdziła te podobieństwa i wykazała, że wszystkie trzy dawki estraktu Sceletium tortuosum wykreślały się w bliskim sąsiedztwie siebie. Citocoline, syntetyczny związek opracowany pierwotnie w celu poprawy zdolności poznawczych, miał podobny elektrofarmakogram do estraktu Sceletium tortuosum. Podobieństwo do elektrofarmakogramów syntetycznego inhibitora fosfodiesterazy-4, rolipramu, sugeruje, że estraktu Sceletium tortuosum ma potencjał przeciwdepresyjny i poprawiający funkcje poznawcze.

Wnioski: Połączone wyniki elektrofarmakogramów i porównawczych analiz dyskryminacyjnych sugerują, że estraktu Sceletium tortuosum posiada zależną od dawki aktywność, z potencjalnymi możliwościami zastosowania jako środek wzmacniający funkcje poznawcze, jako lek przeciwdepresyjny i jako środek przeciwbólowy.

Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26608705/

Randomizowane, kontrolowane badanie efektów poznawczych ekstraktu Sceletium tortuosum ukierunkowanego na fosfodiesterazę-4 u osób zdrowych poznawczo: implikacje dla demencji wywołanej chorobą Alzhimera


Link do badania: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25389443/

Streszczenie

Wprowadzenie:

Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że PDE-4 (phosphodiesterase subtype 4) odgrywa kluczową rolę w regulacji procesów poznawczych poprzez kaskadę sygnałową PDE-4-cAMP z udziałem fosforylowanego białka CREB (cAMP response element binding protein).

Cel pracy:

Pierwszorzędowym punktem końcowym było zbadanie neurokognitywnego działania ekstraktu Sceletium tortuosum oraz ocena bezpieczeństwa i tolerancji Sceletium u zdrowych poznawczo osób z grupy kontrolnej.

Metoda:

Do naszych badań wybraliśmy randomizowane, badanie skrzyżowane placebo z podwójnie ślepą próbą. Randomizowaliśmy zdrowe osoby (łącznie n = 21) do otrzymywania 25 mg kapsułki Sceletium lub placebo raz dziennie przez 3 tygodnie, w randomizowanym, kontrolowanym placebo 3-tygodniowym badaniu skrzyżowanym. Przeprowadzono serię testów neuropsychologicznych: CNS Vital Signs i skalę oceny depresji Hamiltona (HAM-D) na poziomie podstawowym i w regularnych odstępach czasu oraz monitorowaliśmy działania niepożądane za pomocą „skali działań niepożądanych” pojawiających się w trakcie leczenia.

Wyniki:

Do badania włączono 21 osób (średni wiek: 54,6 ± 6,0 lat; stosunek mężczyzn do kobiet: 9/12). Ekstrakt Sceletium tortuosum w dawce dobowej 25 mg istotnie poprawił elastyczność poznawczą (P < 0,032) i funkcje wykonawcze (P < 0,022) w porównaniu z grupą placebo. Stwierdzono pozytywne zmiany w zakresie nastroju i snu. Ekstrakt był dobrze tolerowany.

Wnioski:

Obiecujące efekty poznawcze Ekstraktu Sceletium tortuosum prawdopodobnie wiążą się z kaskadą PDE-4-cAMP-CREB, która jest nowym celem dla leków w potencjalnym leczeniu wczesnej demencji Alzheimera. To badanie jest zarejestrowane w ClinicalTrials.gov NCT01805518.